Metodika participativního plánování v městském prostoru

Ke stažení: Metodika participativního plánování v městském prostoru.pdf Kateřina GlumbíkováMarie ŠpiláčkováEva ŠpačkováLenka CaletkováTomáš ČechMarek MikulecMonika ChrenkováRoman OsikaAlexandra BočkováLaura DoležalováMarkéta KáňováMichael Kotlár Ostrava 2021 Materiál vznikl v rámci projektu Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TL02000071). © Ostravská univerzita, Fakulta sociální studií a VŠB – Technická univerzita …

Reflexivní setkávání projektového týmu

Reflexivní setkávání projektového týmu bylo zaměřeno prezentaci již realizovaných technik, jejich reflexi ze strany výzkumného týmu, plánování dalších aktivit a dosažení, co nejvyšší kvality jejich průběhu a na reflexi limitů výzkumu. Reflexivní setkávání projektového týmu probíhalo pravidelně dle aktuálního průběhu a potřeb projektu (jednou za měsíc až dva měsíce; mezi …

Závěrečná konference

Cílem závěrečné konference je prezentace sumarizovaných informací vztahujících se ke zkoumaným/stanoveným tématům. Samotná prezentace získaných informací pak neslouží jen k jejich sdílení, ale také šíření, další diskuzi a případné návazné spolupráci. Konference řadíme do technik reflexivních, dále edukativních a informativních.Závěrečná konference tříletého výzkumného projektu TAČR s názvem Komunitně založené participativní plánování v …

Web a facebook

V rámci zapojení veřejnosti a oslovení většího počtu lidí do participace jsme využili možnosti komunikace v online prostředí. Na webové stránce navrhnihlavni.cz jsme mohli vybízet obyvatele Hlavní třídy k jednotlivým aktivitám, které byly navrženy k provedení online. Tímto způsobem jsme také využívali platformu Facebooku, kde jsme také průběžně informovali o …

Talking walls

Dobrovolně zapojená skupina lidí vyjadřuje své názory k tématu prezentovaném na fyzické nebo virtuální ploše. Zapojené osoby se postupně vyjadřují k položeným otázkám bez přítomnosti členů přípravného týmu. Absence dohledu tak může vést k větší otevřenosti a upřímnosti.„Cílem Talking walls je získat informace o názorech a postojích zapojených osob na …

Urbánní hra

Urbánní hra je metoda, která účastníkům přináší možnost vstoupit do jiné role a vyzkoušet si jiné vnímání řešeného místa. Prostřednictvím hry se stanou hypotetickou osobou se vztahem k řešenému místu a mají za úkol zformulovat její priority. „Co by takový člověk od místa chtěl, jaká očekávání by měl, na čem …

Charette

Metoda Charette je postup, který umožňuje vytvářet shodu pomocí diskuze střídavě v malých skupinách a společně. Zkoumané téma je rozděleno na dílčí podtémata, každé dílčí téma se stává předmětem diskuze určené malé skupiny účastníků. Ve velké (společné) skupině jsou prezentovány výstupy z jednotlivých malých skupin, které řeší dílčí aspekty tématu. …

Photovoice

Photovoice je vizuální participativní metodou, která probíhá za využití fotoaparátů či kamer k dokumentování reality odehrávající se v komunitě či lokalitě. Metoda umožňuje zaznamenat a diskutovat situace a procesy, které jsou výzkumníkům často skryté (PhotoVoice, 2019).Photovoice může být také chápána jako metoda explorativní a edukativní, která se využívá k fotografickému storytellingu, …

Reminiscenční scénáře budoucnosti

V rámci práce se skupinou seniorek jsme inovativně spojili realizaci dvou metod, které se tradičně používají samostatně. Jde o reminiscenci a vytváření scénářů budoucnosti. Tímto krokem jsme cíleně využili tři prvky: zachycené vzpomínky, prožívání současnosti a vizi budoucnosti, vnímané vždy současně u stejných osob. Reminiscence, nebo také reminiscenční terapie (pojmy jsou …

World Café nad mapou

Metoda World Café vytváří atmosféru kavárny, ve které účastníci u kavárenských stolů diskutují o předem stanovených otázkách. Účastníci jsou rozděleni do menších skupin po čtyřech až pěti lidech a jsou usazeni ke stolu. Průběh metody je koordinován hlavním organizátorem a každá skupina si volí svého facilitátora. Skupiny účastníků mají k …

Panely zapojených expertů a stakeholderů

Uživatelské panely jsou specializované skupiny složené z lidí, kteří budou využívat výsledky projektu. Všichni zúčastnění mohou sdílet informace a přispívat k diskuzi; koncensu (souhlasu) zapojených aktérů je obvykle dosaženo prostřednictvím hlasování.Zapojeným expertům byly prezentovány syntetizované a sumarizované informace (výsledky využitých výzkumných metod a technik), které s nimi byly dále diskutovány ve snaze …

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření je typická technika kvantitativního výzkumu veřejného mínění. Zvoleny byly celkem tři metody vyplnění dotazníků. Přímé osobní dotazování (face-to-face) za pomoci PAPI techniky (Paper and Pen Interview): obecná veřejnosK dispozici měl tým tazatelů předpřipravené a vytisknuté dotazníky s 6 otázkami zaměřující se na subjektivní pohled jednotlivce na Hlavní třídu …

Situační analýza

Situační analýza se zaměřuje na hloubkovou analýzu situace. Situací rozumíme množinu všech prvků, které utvářejí zkoumaný fenomén svým působením a které lze podložit empirickými daty. Clarke et al. (2018) uvádí, že „podmínky situace jsou v situaci“, čímž upozorňuje na neoddělitelnost jevu a jeho kontextu v jejich dynamické interakci. Situační analýza …

Fokusní skupina

Cílem setkání je získat informace o názorech a postojích zapojených osob. Fokusní (ohnisková) skupina je určená pro menší skupiny, v ideálním případě pro 6 až 12 osob. Prostřednictvím ohniskové skupiny získáváme data za využití skupinové interakce, která probíhá v debatě na téma (ohnisko) určené výzkumníkem. Ohnisková skupina povzbuzuje skupinovou interakci …

Sebeevaluace

Cílem metody je zhodnocení praxe účastníků z pohledu míry využití participativních technik, způsobu jejich využití a využití získaných závěrů pro konkrétní účely. Sebeevaluace jsou cenným zdrojem dat reflexivní povahy. V rámci projektu byla realizována sebeevaluace stavu participativního plánování v městském prostoru v dané lokalitě pomocí sebeevaluačního dotazníku pro aplikační garanty …

Desk research

Technika využita v rámci participativního plánování v městském prostoru. Metodika vznikla v rámci realizace výzkumu v projektu Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru (TL02000071)  Desk research nebo také „výzkum od stolu“ či „sekundární analýza“ znamená identifikaci, analýzu a zpracování již existujících, čili sekundárních zdrojů. Představuje další využívání údajů, jako např. …

Třídění a stručné představení využitých technik

Technika Fáze projektu Zařazení Popis Cílová skupina Desk research Extenzivní Explorativní Desk research nebo také „výzkum od stolu“ znamená identifikaci, analýzu a zpracování již existujících, čili sekundárních odborných zdrojů. Patří k  výzkumným technikám, ve kterých je potřeba efektivně zpracovat větší množství textů za kratší časový úsek. V rámci projektu byla technika …

Využívané třídění participativních technik dle jejich cílů

Participativní rozvoj vzniká za spolupráce všech aktérů v území, tedy občanů, odborníků, samosprávy a komerčních subjektů. Zajištění spolupráce takto odlišných aktérů je výzvou pro tvorbu metodik, které umožní zjišťovat potřeby všech účastníků a zapojit všechny do rozhodovacího procesu. Participativní plánování probíhá na více úrovních, od zplnomocnění[i] přes spolupráci, konzultaci, až …

Využité pojetí procesu participace

V rámci pojetí procesu participace jsme se nechali inspirovat responzivní evaluací, která klade důraz na komplexní sledování jevů s cílem podpořit lokální úsilí o zlepšení. V rámci procesu responzivní evaluace jsou upřednostňovány metody, které umožňují, aby se během hodnocení vynořily nové otázky a problémy. V rámci využití tohoto přístupu je …

Cíle a proces participace

Při definování cíle participace je třeba vzít v úvahu: a) o jaké cíle usiluje; b) čí zájmy hájí; c) jakou míru vlivu participujících připouští jako legitimn Ad a) Z hlediska cílů participace můžeme identifikovat podle Johnson (in Adams, 2008) modely tržní a občanské. Tržní model zdůrazňuje participaci jako nástroj k …

Definice participace

Termín participace je často využíván mnohovýznamově, což může vést (a často také vede) k nedorozuměním. Příkladem může být: a) nerozlišování mezi uživatelskou participací (zde ve smyslu účasti na aktivitách sociální služby bez možnosti přímo ovlivnit nastavení služby) a zapojování uživatelů (zde ve smyslu zplnomocnění, emancipace a možnosti reálného ovlivnění); a …

Příklad procesu zplnomocnění ve vzdělávacím workshopu: Tři kroky pro kolonii Válcoven

Text je shrnutím procesu zplnomocnění, tak jak proběhl v rámci workshopu TŘI KROKY PRO KOLONII VÁLCOVEN realizovaném v letech 2016–2017. Projekt připravili a vedli ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. a Tomáš Čech. Objednatelem byl Moravskoslezský kraj v rámci projektu Podpora komunitní práce v MSK. Komunitní vzdělávací a plánovací workshop s …

Úvod

Participativní plánování je již řadu let vnímáno v českém kontextu jako přínosné a v jistém smyslu populární. Zapojení obyvatel do plánování a tvorby jejich životního prostoru je zásadně důležité, přičemž jejich účast na veřejném životě na všech úrovních – celostátní, regionální a místní – je součástí ústředních hodnot demokracie. Města …