Definice participace

Termín participace je často využíván mnohovýznamově, což může vést (a často také vede) k nedorozuměním. Příkladem může být: a) nerozlišování mezi uživatelskou participací (zde ve smyslu účasti na aktivitách sociální služby bez možnosti přímo ovlivnit nastavení služby) a zapojování uživatelů (zde ve smyslu zplnomocnění, emancipace a možnosti reálného ovlivnění); a b) nerozlišování úrovně participace, kterou (např. službou či obcí) využívaná strategie nabízí; kdy jsou nejnižší úrovně jako informování a připomínkování slučovány a zaměňovány s nejvyššími úrovněmi participace, jako je partnerství a rozhodování (viz např. Healy, 2000).

Slovo participace vyjadřuje v latině „mít podíl“ na něčem (org. lat. „parte capere“). V tomto vymezení je participace prostředkem ke zplnomocnění a zároveň cílem zplnomocňujícího procesu (viz např. Adams, 2008). Uvedeným chceme říct, že pokud v rámci participace nedochází k reálnému zmocňování klienta, jedná se o pouhou účast a ne o zapojení (podobně viz White, 1996). Participativní přístup lze potom chápat jako přímé aplikace participace pomocí konkrétních metod a technik za zachování principu uvedeného v definici participace, který slouží k vymezení způsobu vztahování se ke klientovi.

Můžeme tedy uvést, že: „Participace je vnímána jako prostředek ke zplnomocnění a zároveň jako cíl zplnomocňujícího procesu“ (Adams, 2008). Tvorba rešerše jednotlivých možných definic participace přesahuje cíle tohoto textu, můžeme však uvést, že se v kontextu výše uvedeného shodujeme s vymezením participace, které uvádí Klápště (2012, s. 224): „Participace v plánování znamená aktivní účast uživatelů území v procesu vzniku plánu nebo projektu. Může pomoci optimalizovat plán s ohledem na potřeby obyvatel, najít pro veřejný sektor nové zdroje, zlepšit komunikaci ve společenství obyvatel a posílit povědomí obyvatel o plánování.“ Autor (ibid.) dále uvádí, že: „Termíny participace, participativní plánování v kontextu projektování a plánování veřejných prostorů a budov, měst, vesnic a regionů označují přímé, strukturované a transparentní zapojení uživatelů území do procesu vzniku plánu nebo projektu“.