Příklad procesu zplnomocnění ve vzdělávacím workshopu: Tři kroky pro kolonii Válcoven

Text je shrnutím procesu zplnomocnění, tak jak proběhl v rámci workshopu TŘI KROKY PRO KOLONII VÁLCOVEN realizovaném v letech 2016–2017. Projekt připravili a vedli ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. a Tomáš Čech. Objednatelem byl Moravskoslezský kraj v rámci projektu Podpora komunitní práce v MSK. Komunitní vzdělávací a plánovací workshop s názvem Tři kroky pro kolonii Válcoven byl, přes svou ambici přinést podněty pro možnou podobu veřejného prostoru kolonie, od začátku soustředěn především na svůj edukativní rozměr. Cílem zadavatele, tedy MSK, bylo podpořit komunitní práci a povzbudit místní obyvatele k aktivnímu zapojení se do věcí veřejných, do rozhodování o svém vlastním domovu a jeho okolí.

Historický vývoj lokality ukazuje klasický příklad přerodu lokality zaměstnaneckého sídliště v blízkosti továrního areálu v místo zanedbané a na okraji zájmu, v místo, které řeší problémy majetkoprávních vztahů, etnicity a chudoby. Již před započetím workshopu se místním sociálním pracovníkům podařilo zorganizovat tzv. Radu sídliště Válcoven plechu, kterou tvořili aktivní místní obyvatelé. Rada byla následně hybatelem celého projektu a nástrojem, jak další obyvatele vtáhnout do děje. Série diskuzí a návštěv místa na témata historie místa, problémů lokality, jejích potřeb, přání a očekávání občanů byla završena plánovacím dnem, jehož součástí byla urbánní plánovací hra s názvem Osm hrdinů pro kolonii Válcovny. Jednotlivé role ve hře zastupovaly účastníky plánovacích procesů ve správě a rozvoji města (starosta, úředník, zastupitel, obyvatel, architekt atd.). Podle své role měli hráči zformulovat představu o tom, jaká má být kolonie a navrhnout konkrétní projekty, které by tuto představu pomohly naplnit. Výsledkem byla tři základní přání (bezpečnost, zdraví a pěkný domov) a sada kroků, které by k nim měly vést.

Závěrečným krokem projektu pak byla prezentace výsledků zástupcům města, která proběhla přímo v zasedací místnosti magistrátu za účasti primátora města, některých jeho náměstků a představitelů důležitých odborů. Místní ze sídliště, především členové Rady, byli aktivně zapojeni do příprav setkání. Řešitelé projektu představili jeho průběh, ale do prezentace a následné diskuze byli aktivně zapojeni i představitelé Rady a místní občané.

Aktivita v lokalitě probíhala i po skončení samotného workshopu. Rada dále formulovala své požadavky, do jejího fungování byli zapojeni jak zástupci menšin a nájemníci městských domů, tak i zástupci většinové části společnosti a soukromí vlastníci nemovitostí v lokalitě. Jedno z témat, obnovu památného „švédského“ kříže, sami občané aktivně dovedli až k realizaci a potvrdili si tak svoji schopnost věci společně ovlivnit.

Zpětně lze cíl projektu, tedy edukaci místních, hodnotit jako úspěšně splněný. Občané pokročili ve formulaci svých očekávání a lépe stanovili své priority. Získali příležitost a schopnosti tato témata prezentovat a být aktivními partnery municipality. Sami si ustanovili a dále rozvíjeli platformu, která jim pomáhala vystupovat společně. Lze si jen těžko představit, že bez edukativního aspektu participativních aktivit by se občané řazení do vyloučené minoritní skupiny dostali k příležitosti jednat s primátorem města u kulatého stolu.