Reflexivní setkávání projektového týmu

Reflexivní setkávání projektového týmu bylo zaměřeno prezentaci již realizovaných technik, jejich reflexi ze strany výzkumného týmu, plánování dalších aktivit a dosažení, co nejvyšší kvality jejich průběhu a na reflexi limitů výzkumu.

Reflexivní setkávání projektového týmu probíhalo pravidelně dle aktuálního průběhu a potřeb projektu (jednou za měsíc až dva měsíce; mezi tím probíhala rovněž setkání sub-týmů projektu). Pro setkání projektového týmu byla stanovena dvě základní pravidla. Prvním z nich bylo, že byli všichni členové projektového týmu průběžně seznamováni s výsledky realizovaného výzkumu a měli právo podílet se na spoluutváření dalšího plánu průběhu výzkumu v rámci projektu. V rámci efektivity realizace jednotlivých aktivit projektu byly vytvářeny sub-týmy projektu, které měly vždy na starost realizaci a vyhodnocení dané aktivity. Tyto výsledky byly týmem nejen konzultovány, ale rovněž kriticky reflektovány s cílem zkvalitnit realizaci jednotlivých technik a využít, co nejefektivněji výsledky pro budoucí postup projektu.  Z každého setkání projektového týmu byl utvářen zápis. Konkrétní postup a zaměření prováděných reflexí je popsán v kapitole Reflexivní zvyšování platnosti dat.

Cílová skupina

Členové projektového týmu.

Kroky realizace

Projektový tým vždy svolávala hlavní řešitelka projektu po zjištění časových možností jednotlivých účastníků. Důležitost těchto setkávání spočívala zejména v tom, že je projektem vytvářen za synergické spolupráce technických a netechnických oborů.

Základní principy realizace
  • Každý člen skupiny má právo sdělit svůj názor
  • Členové skupiny se vzájemně respektují
  • Vždy mluví jeden člen skupiny
  • Členové skupiny sdílí časový prostor na vyjádření svých myšlenek
  • Setkávání mají reflexivní a konstruktivní povahu

Co je pro realizaci potřeba zajistit
  • Projektový tým
  • Místnost, sezení uspořádané do kruhu,
  • Dataprojektor s PC,
  • flipchart.
Možné návazné metody

Tato fáze by měla být zařazena po realizaci každé ze samostatných metod participace.

Výhody a nevýhody použití
VýhodyNevýhody
Seznámí projektového týmuČasová náročnost
Zisk různých perspektivPodmínkou je ochota vyslechnout konstruktivní kritiku od svých kolegů
Reflexe 
Rozšíření perspektiv jednotlivých členů projektového týmu skrze synergii perspektiv technických a netechnických oborů 
Posílení platnosti a spolehlivosti využívaných metod 
Rozšiřující tipy a doporučení

Členové Pro zajištění příznivé a otevřené atmosféry v průběhu těchto setkání je důležité, aby byla funkční skupinová dynamika a vztahy ve skupině na dobré úrovni. Toto je možné posílit např. formou teambuildingu nebo poskytováním skupinové supervize.

Příklady dobré praxe

ČGlumbíková, K. (2020). Reflexivita v sociální práci s rodinami. Praha: Grada.