Závěrečná konference

Cílem závěrečné konference je prezentace sumarizovaných informací vztahujících se ke zkoumaným/stanoveným tématům. Samotná prezentace získaných informací pak neslouží jen k jejich sdílení, ale také šíření, další diskuzi a případné návazné spolupráci. Konference řadíme do technik reflexivních, dále edukativních a informativních.
Závěrečná konference tříletého výzkumného projektu TAČR s názvem Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru bude realizována jako závěrečná participativní technika v posledním roce projektu. Cílem výzkumného projektu bylo ověřovat možnosti spolupráce s veřejností při plánování městského prostoru, přičemž jako prostor pro experimentální ověřování možných postupů a způsobů zapojení obyvatel do plánování, byla vybrána Hlavní třída v Ostravě-Porubě.
V rámci závěrečné konference byly prezentovány výstupy z tříletého výzkumného projektu TAČR, účastníci byli seznámeni s jednotlivými fázemi a aktivitami realizovaného projektu, prezentované a sdílené výstupy budou dále diskutovány.
Nejdůležitější výstup výzkumného projektu představuje tato metodika (Metodika participativního plánování v městském prostoru), která bude využitelná obcemi, městskými částmi, městy či kraji, respektive je určena všem těm, kteří chtějí zapojovat občany do plánování veřejného prostoru. Metodika představuje jednotlivé techniky využité v rámci participativního plánování v městském prostoru Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. Dalšími prezentovanými výstupy pak byly Případová studie lokality, Návrh zadání (urbanisticko-architektonického řešení lokality) a Odborná publikace sloužící jako příklady dobré praxe v zahraničním kontextu.

Cílová skupina

Závěrečná konference výzkumného projektu byla určena zejména aplikačním garantům projektu, kterými jsou: Magistrát města Ostravy, Městský obvod Poruba, Moravskoslezský kraj, spolupracujícím organizacím jako jsou Parlament dětí a mládeže města Ostravy a Úřad vlády ČR – agentura (odbor) pro sociální začleňování; dále stakeholderům a občanům zapojeným do předchozích fází projektu, projektovému týmu a v neposlední řadě zájemcům o danou problematiku z řad akademiků a studentů FSS OU a FS VŠB TU či laické veřejnosti. Využití dané techniky je poměrně široké, na druhé straně ohraničené vymezeným tématem.

Kroky realizace
 1. Vytvoření konferenčního organizačního týmu
 2. Stanovení programu konference
 3. Tvorba pozvánky
 4. Distribuce pozvánky prostřednictvím webových stránek projektu, FB, emailu zainteresovaných osob
 5. Samotná realizace ZK
 6. Evaluace realizované ZK
 7. Možná další spolupráce
Základní principy realizace
 • Vizualizace
 • Snaha o srozumitelnou a poutavou prezentaci výsledků
 • Možnost pokládat dotazy a poskytovat vysvětlení
 • Vytvoření prostoru pro poskytování reflexe
Co je pro realizaci potřeba zajistit
 • Grafika/grafičku
 • Moderátora/moderátorku
 • Technické vybavení (PC, dataprojektor a další)
 • Prostory
 • Občerstvení
Možné návazné metody
 • Dotazníkové šetření (evaluace konference)
 • Fokusní skupina
 • Panely zapojených expertů a stakeholderů
 • Veřejné projednání
 • Web a Facebook

Rozšiřující tipy a doporučení

Závěrečnou konferenci lze realizovat různými způsoby za využití např. workshopů, diskusních panelů…
Součástí závěrečné konference může být i interaktivní výstava, jejímž cílem je nejen informovat o určitém tématu, ale současně vytvářet prostor (např. prostřednictvím rozhovoru, ankety) pro diskuzi a sběr názorů na dané téma.

Příklady dobré praxe

Konference Architektura dětem 2019: PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE. Dostupné z: https://euractiv.cz/event/konference-architektura-detem-2019-participace-deti-a-mladeze/
Závěrečná konference Transparentní samospráva a občanská participace. Dostupné z: https://www.astracr.cz/novinky/konference-pro-zastupce-verejne-spravy-na-regionalni-a-mistni-urovni-transparentni-samosprava-a-obcanska-participace/
Final Conference Youth Participation in Europe: Diversity, (Mis)Recognition and (In)visibility. Dostupné z: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/-/final-conference-meeting-youth-participation-in-europe-diversity-mis-recognition-and-in-visibility

Výhody a nevýhody použití
VýhodyNevýhody
Možnost zapojení všech cílových skupinMalá účast/vysoká účast
Možnost bezprostřední zpětné vazbyOrganizační náročnost
Využití výstupů pro následující participativní technikyNevhodné prostory